تونر شاداب کننده صورت

افزایش نرمی، لطافت و انعطاف پذیری پوست توسط کمپلکس آمینو اسیدها  و اوره

200 ml

FACIAL FRESHENER

تونر شاداب کننده صورت

مناسب انواع پوست

تونر شاداب کننده و پاک کننده منافذ پوست تسکین دهنده پوست و آماده کننده آن برای مراقبت های بعدی

لینک خرید از روبان

لینک خرید از داروکده